Awami National Party Manifesto 2018 (Pashto)

Awami National Party Manife… by Awami National Party

Awami National Party Manifesto for Khyber Pakhtunkhwa
2018

Other Manifestos
Awami National Party Manifesto 2018 (English)

Awami National Party Manife… by Awami National Party

Awami National Party Manifesto 2018 (Urdu)

Awami National Party Manifesto 2018 – Urdu by Awami National Party